มหาดไทย 2 เปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่

Image

     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 อย่างยิ่งใหญ่ หวังสร้างอุปนิสัยการมีคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมให้แก่เด็กนักเรียน โดยมีลูกเสือจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมชุมนุมกว่า 5 พันคน

     ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2552 เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม สร้างอุปนิสัยอันดีงาม มีวินัย รู้จักเสียสละ รู้รักสามัคคี รักประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และรู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยมี นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กล่าวรายงาน และ เทศบาลเมืองศรีราชา รับเป็นเจ้าภาพจัดการชุมนุมในครั้งนี้ ซึ่งมีลูกเสือท้องถิ่นจากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 5 พันคน และยังมีลูกเสือจากประเทศ ภูฏาน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอาสาสมัครจากสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการชุมนุมด้วย

     นายไพรัตน์  สกลพันธุ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า “ปัจจุบันการศึกษาของชาติน่าเป็นห่วง เพราะนักเรียนมุ่งแต่แข่งขันความเป็นหนึ่งทางด้านวิชาการ เพื่อเข้าสู่สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง จนมองข้ามความมีคุณธรรมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข จึงมุ่งหาวิธีปลูกฝังสิ่งที่มีคุณธรรม ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้ทางด้านลูกเสือ เนตรนารีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้แก่วงการศึกษาไทยมาเป็นเวลาช้านานและสัมฤทธิ์ผลเมื่อนักเรียนที่เข้ารับการอบรมวิชาลูกเสือ เนตรนารี การเข้าค่ายพักแรม การอยู่ร่วมกัน กลับสร้างอุปนิสัยอันดีงาม มีวินัย รู้จักเสียสละ รู้รักสามัคคี รักประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และรู้จักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเห็นประโยชน์ในเรื่องนี้จึงจัดการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2552นี้ โดยมีเทศบาลเมืองศรีราชารับเป็นเจ้าภาพ และจัดพิธีเปิดการชุมนุมอย่างยิ่งใหญ่ โดยใช้งบประมาณการเปิดการชุมนุมถึง 3 ล้านบาท”

2009-12-24

Image

Image

Image

         Since : Nov 22, 2005 
         Last update : Dec 23 , 2009
         Brought update by : THAI Thip Group
         Design , HTML by :Tosawat  tripak