เรื่องน่ารู้ในหมู่ลูกเสือ

ตอน : เข้าค่าย

     สาระข้อคิดก่อนนำลูกเสือเข้าค่าย ฯ

     โดย นาย เจริญศักดิ์ ดีแสน A.L.T. ผอ.ศูนย์ กศน.อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

                    การนำลูกเสือไปเรียนรู้นอกสถานที่นั้น เป็นความต้องการที่เด็กอยากได้รับ และเป็นหน้าที่            ที่ผู้ใหญ่ ต้องจัดประสบการณ์ความรู้ให้กับเด็กอย่างเหมาะสมกับวัย ฝึกให้เขาได้เรียนรู้จดจำอย่างเข้าใจ          สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตได้เบื้องต้นจึงต้องมีการออกแบบกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการเสริมสร้าง          การพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  และมีคู่มือ หรือสมุดบันทึกให้กับเขาเพื่อเป็นวิถีนำทาง          บ้าง ครั้งนี้ ขอเสนอรูปแบบของคู่มือ หรือจะเรียกสมุดบันทึกการเข้าค่ายพักแรมก็สุดแต่ใครจะเรียก                 พอเป็นข้อคิดข้อแลกเปลี่ยนกับท่านผู้สนใจ ครั้งต่อไปเราท่านคงได้แลกเปลี่ยนข้อคิดกันอีกนะครับ

คู่มือกิจกรรม

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ.................

ชื่อสถานศึกษา..................................................

  ค่ายลูกเสือ................................................

ตำบล.................  อำเภอ................. จังหวัด...................

วันที่ ...... - ......   เดือน  ............ พ.ศ.  25…….               

                                   

                                  คำกล่าวถวายราชสดุดี   

  ข้าลูกเสือเชื้อไทยใจเคารพ

ขอน้อมนบบาทบงสุ์พระทรงศรี

พระบาทมงกุฏเกล้าจอมเมาลี

ทรงปรานีก่อเกื้อลูกเสือมา

ทรงอุตส่าห์อบรมบ่มนิสัย

                             ให้มีใจรักชาติศาสนา

ทรงสั่งสอนสรรพกิจวิทยา     

เป็นอาภาผ่องผุดวุฒิไกร

        ดังดวงจันทราทิตย์ประสิทธิ์แสง

กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย

พระคุณนี้จะสถิตสนิทใน

ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย

 

                        รายชื่อสมาชิกในหมู่ 

 กองลูกเสือ.........................

ชื่อสถานศึกษา...............................................

        ผู้กำกับกองลูกเสือ

ชื่อ…………………………………………………… วุฒิ………………

1……………………………………………………… เป็น  นายหมู่

2……………………………………………………… เป็น  พลาธิการ

3……………………………………………………… เป็น  คนหาน้ำ

4……………………………………………………… เป็น  คนหาฟืน

5……………………………………………………….เป็น  คนครัว

6……………………………………………………….เป็น ผู้ช่วยคนครัว

7……………………………………………………….เป็น คนใช้เบ็ดเตล็ด

8……………………………………………………….เป็น รองนายหมู่

 

          รายชื่อวิทยากร 

ที่

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

 

วันที่ 26 มกราคม 2552  

ที่

กิจกรรม

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ลายมือวิทยากร

 1

 ฐานที่ 1 ประวัติลูกเสือ

 

 

 

2

ฐานที่ 2 เงื่อน

 

 

 

3

ฐานที่ 3 การปฐมพยาบาล

 

 

 

4

ฐานที่ 4 สุขอนามัย

 

 

 

5

ฐานที่ 5 กฎและคำปฏิญาณ

 

 

 

6

ฐานที่ 6 เกม

 

 

 

7

ฐานที่ 7 เต็นท์ที่พัก

 

 

 

 8

ฐานที่ 8 นันทนาการเพลงลูกเสือ

 

 

 

 

          วันที่ 27มกราคม 2552  

ที่

กิจกรรม

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ลายมือวิทยากร

 1

 ฐานที่ 1  

 

 

 

2

ฐานที่  2 

 

 

 

3

ฐานที่  3 

 

 

 

4

ฐานที่  4 

 

 

 

5

ฐานที่ 5  

 

 

 

6

ฐานที่ 6  

 

 

 

7

ฐานที่ 7  

 

 

 

 8

ฐานที่ 8  

 

 

 

           

           วันที่ 28 มกราคม 2552

ที่

กิจกรรม

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ลายมือวิทยากร

 1

 ฐานที่ 1 ประวัติลูกเสือ

 

 

 

2

ฐานที่ 2 เงื่อน

 

 

 

3

ฐานที่ 3 การปฐมพยาบาล

 

 

 

4

ฐานที่ 4 สุขอนามัย

 

 

 

5

ฐานที่ 5 กฎและคำปฏิญาณ

 

 

 

6

ฐานที่ 6 เกม

 

 

 

7

ฐานที่ 7 เต็นท์ที่พัก

 

 

 

 8

ฐานที่ 8 นันทนาการเพลงลูกเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    กิจกรรมยามว่าง

ที่

กิจกรรม

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ลายมือวิทยากร

 1

  

 

 

 

2

  

 

 

 

3

  

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ตามองตา  

           ตามองตา  สายตาก็จ้องมองกัน  รู้สึกเสียวซ่านหัวใจ  จะว่ารักฉันก็ไม่รัก  จะว่าหลงฉันก็ไม่หลง   ฉันยังอดโค้งเธอไม่ได้ เธอช่างงามวิไลเหมือนเธอถือมา.

                                  รุมบ้าลูกเสือ

            ในหมู่ลูกเสือเมื่อมาร่วมอยู่  ต่างคนต่างรู้กันดีในหน้าที่ทุกอย่าง  ต่างช่วยกันทำทำไม่เว้นว่างงานทุกอย่างงานทุกอย่างจะเสร็จโดยง่ายดาย

                                         อย่าเกียจคร้าน

อย่าเกียจคร้านการทำงานนะพวกเรา  งานหนักงานเบา  เหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หาย  ไม่ทำงาน  หลบหลีกงาน   ด้วยเกียจคร้านเอาแต่สบาย  แก่จนตายขอทำนายว่าไม่เจริญ

                                   ตรงต่อเวลา

ตรงต่อเวลา  พวกเรามาให้ตรงเวลา  ตรง  ตรง  ตรงเวลา  พวกเรามาต้องมาให้ตรงเวลา    เราเกิดมาเป็นคนต้องฝึกตนให้ตรงเวลา  วันคืนไม่คอยท่า  วันเวลาไม่เคยคอย                   

                                     รอคอย

รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใด  เธอจะมา    เมื่อใด  นัดฉันไว้ทำไม  ไม่มา ฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงตัวเธอ     นัดฉันเก้อชะเง้อคอยหา  นัดแล้วทำไม ไม่มา  ลูกเสือจ๋าอย่าช้าเร็วหน่อย  รีบหน่อย        

                                   เพลงวชิราวุธ

        วชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าประชา 

ก่อกำเนิดลูกเสือมาข้าเลื่อมใส

พวกเราลูกเสือเชื้อชาติไทย  

                      เทอดเกียรติพระองค์ไว้ด้วยภักดี

ลูกเสือรำลึกนึกพระคุณเทิดบูชา   

              ปฏิญญารักกษัตริย์ชาติศาสน์ศรี

มาเถิดลูกเสือสร้างความดี       

                     เพื่อศักดิ์ศรีลูกเสือไทยดั่งใจปอง.  

                                          

                                 เพลงลูกเสือธีรราช    

เหล่าลูกเสือของธีรราช     

ทะนงองอาจสืบชาติเชื้อพงศ์พันธุ์

สมัครสมานโดยมีสามัคคีมั่น        

พวกเราจะรักร่วมกันจะผูกสัมพันธ์ตลอดกาล

มีจรรยารักษาชื่อ สร้างเกียรติระบือเลื่องลือต่อไปช้านาน

ร่างเริงแจ่มใสใฝ่ใจรักใคร่ยืนกาล  

พวกเราล้วนชื่นบานเพราะกิจการลูกเสือไทย.

                                            เพลงพักแรมสุขใจ

                สุขใจเมื่อได้มาอยู่ค่าย     สุขกายเมื่อได้มาพักแรม

คืนนี้พระจันทร์สวยแจ่ม                       พักแรมพักแรมสุขใจ

                สุขกายเมื่อได้มาร้องเล่น    ร่มเย็นเมื่อได้มาพักใจ

สุขนี้ที่เราฝันใฝ่                  สุขใจเมื่อได้มาพักแรม. (ซ้ำ)

                                            เพลงอยู่ค่ายพักแรม

              วันนี้รื่นเริงสำราญสุขสันต์อุรา  

เมื่อเราได้มามาอยู่ค่ายพักแรมเราร้อง  

เรารำ  ยามเมื่อมาพักแรม 

สุขใจคล้ายดังจันทร์แจ่ม  

พักแรมสุขสันต์อุรา(ซ้ำ)  

                                           ความเกรงใจ

ความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดี  

ตรองดูซีทุกคนก็มีหัวใจ  

เกิดเป็นคนถ้าหากไม่เกรงใจใคร  

คนนั้นไซร้ไร้คุณธรรมประจำใจ.

                                   รำวงเมดเล่ย์

     โอ้ช่อมาลีคนดีของพี่ก็มา สวยจริงหนาเวลาค่ำคืน สวยจริงหนาเวลาค่ำคืน โอ้จันทร์ไปไหนทำไมจึงไม่ส่องแสง เดือนมาแฝงแสงสว่าง เมฆน้อยลอยมาบัง เมฆน้อยลอยมาบัง

    ดอกฟ้าจะร่วง พวงพะยอมจะโรยรา ดอกฟ้าจะโรยเมื่อลมโชยมา ถลาลงดินเหมือนเรารักสิ้นไม่มีเยื่อใย ดอกฟ้าแต่ก่อน เคยส่งกลิ่นหอมสลักตรึงใจ ยังไม่ทันไรก็ร่วงโรยรา

      ยวนยาเหล ยวนยาเหล่  หัวใจว้าเหว่ ไม่รู้จะเร่ไปหาใคร จะซื้อเปลยวนที่ด้ายหย่อน จะเอาน้องนอน ไกวเช้าไกวเย็น

      ตามองตา สายตาก็จ้องมองกัน รู้สึกเสียวซ่านหัวใจ รักฉันก็ไม่รัก หลงฉันก็ไม่หลง ฉันยังอดโค้งเธอไม่ได้ เธอช่างงามวิไล   เหมือนดอกไม้ที่เธอถือมา

     ยวน ยวน ยวน กระบิดกระบวนยั่วยวนใจชาย ยักท่าในจังหวะระบำ ฟ้อนรำหมุนเวียนเปลี่ยนไป ยักคิ้วยักเอวยักไหล่ ตาชม้ายไม่วายแลมอง

   เธอรำช่างน่าดู ถ้าแม้นรำคู่จะเป็นบุญตา อย่ามาทำอย่ามาทำพูดจา เดี๋ยวจะว่าให้น่าอาย   หวานคารมคำคมแง่งอน รู้ว่างอนจะมาวอนทำไม รับรักพี่หน่อยได้ไหม อุ้ยไม่ได้ขวัญใจเธอมี

    ใกล้เข้ามาอีกนิด ชิดเข้ามาอีกหน่อย สวรรค์น้อย อยู่ในวงฟ้อนรำ รูปหล่อขอเชิญมาเล่น เนื้อเย็นขอเชิญมารำ มองมานัยน์ตาหวานฉ่ำ มา มา รำกับพี่นี่เอย

      หล่อจริงนะดารา งามตาจริงแม่สาวเอย วันนี้ฉันมีความสุข สนุกรื่นเริงหัวใจ ที่นี่เป็นแดนสวรรค์ เธอกับฉันมาเล่นคองก้า

      งามแสงเดือนมาเยือนส่องหล้า งามใบหน้าเมื่ออยู่วงรำ เราเล่นกันเพื่อสนุก เปลื้องทุกให้คลายระกำ ขอให้เล่นขอให้รำ เพื่อความสามัคคีเอย.

                             เบิกบานใจ  

  เบิกบานใจเมื่อเราอยู่พร้อมเพรียงกัน  

ชื่นชีวันทุกคนสุขสันต์หรรษา

ต่างคนยิ้มย่องผองใส  สุขใจเสียเป็นหนักหนา  

เพิ่มไมตรีรอยยิ้มนี้มีคุณค่า

หมั่นขยันทุกวันเวลา  ยิ้มกันดีกว่าสดชื่นรื่นรมย์.

                        

       ยินดีที่รู้จัก

ยินดีที่รู้จักเพื่อนรักขอเชิญร่วมจิต

เรารักกันฉันมิตรรักสนิทเหมือนพี่น้องกัน

ยินดีที่รู้จักเพื่อนรักขอร่วมใจมั่น 

ขอให้ผูกสัมพันธ์เพื่อรักกันให้นานเถิดเอย

                                            เพลงสามัคคีชุมนุม

                ทำนอง  โอเรงชาย         คำร้อง  พระยาสุเรนทราธิบดี

         (สร้อย) พวกเราเหล่ามาชุมนุม      ต่างภูมิใจรักสมัครสมาน

                ล้วนมิตรจิตชื่นบาน           สราญเริงอยู่ทุกข์ผู้ทุกนาม

                อันความกลมเกลียว          อันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี

                ทุกสิ่งประสงค์จงใจ       จะเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี

1)  กิจใด   ประสงค์มี             ร่วมใจภัคดีแด่พระจอมสยาม

พร้อมพรึบดังมอเดียวยาม ยากเย็นเห็นง่ายบ่หน่ายบ่วาง  (สร้อย)

2) ที่หนักก็จะเบาคลาย           ที่อันตรายก็ขจัดขัดขวาง

ฉลองพระเดชบ่จาง                 กตเวทีคุณพระกรุณา (สร้อย)

3) สามัคคีนี้แหละล้ำเลิศ         จักชูชาติเชิดพระศาสนา

สยามรัฐจักวัฒนา ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื้องกระเดื่องแดนดิน (สร้อย)

 

        Since : Nov 22, 2005 
         Last update : July 21 , 2009
         Brought update by : THAI Thip Group
         Design , HTML by :Tosawat  tripak