พิธีเปิด

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นความรู้ทั่วไป และชั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. 

รุ่นที่ 3 / 2548

ระหว่างวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2548

เปิดกอง

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นความรู้ทั่วไป และชั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. 

รุ่นที่ 3 / 2548

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดดอนเมือง

เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร

เพื่อใช้ในการอบรม ฯ และเตรียมปฏิบัติงานจริง

 

ลูกเสือ หิวข้าว

 

พระมาโปรด

ฝึกลูกเสือ

 

ชุมนุมรอบกองไฟ

ทำเนียบรุ่น

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นความรู้ทั่วไป และชั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. 

รุ่นที่ 3 / 2548

ระหว่างวันที่ 10 - 13 ธันวาคม 2548

 

พิธีเข้าประจำกอง

พิธีปิด

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ชั้นความรู้ทั่วไป และชั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. 

รุ่นที่ 3 / 2548

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดดอนเมือง

Airport Welcome 

22 ธันวาคม 2548 - 4 มกราคม 2549

สนามบินกรุงเทพ

25th Asia-Pacific Regional 

Scout Jamboree, 2005

   
   

 

 

1 January 2006

   
   

รับประกาศ

 

         Since : Nov 22, 2005 
         Last update : Dec 18 , 2005
         Brought update by : THAI Thip Group
         Design , HTML by :Tosawat  tripak