เหรียญลูกเสือสดุดี

เหรียญพิทักษ์เสรีชน

เหรียญราชการชายแดน

เหรียญกาชาดสมนาคุณ

เหรียญกาชาดสรรเสริญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ

 

เหรียญกาชาดสรรเสริญ
The Red Cross Commendation Medal

               จัดเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ประเภทเหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก

               พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญกาชาดสรรเสริญ สำหรับพระราชทานเป็นที่ระลึก ซึ่งสภากาชาดจะได้มอบให้ผู้ประกอบคุณงามความดีตามข้อบังคับสภากาชาดไทย โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๐๒

               พ.ศ.๒๔๓๖     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ รับสมาคมซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการร่วมกันสละทรัพย์ เพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ ให้แก่ทหารซึ่งต้องไปราชการในสนาม ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพระราชทานนามว่า "สภาอุณาโลมแดง" ซึ่งภายหลังเปลี่ยนนามเป็น "สภากาชาดไทย"

               พ.ศ.๒๔๖๑     พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตรา "พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาด พระพุทธศักราช ๒๔๖๑" ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ ยังไม่มีการสถาปนาเหรียญกาชาด สำหรับประดับได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีแต่เครื่องหมายสำหรับสมาชิกสภากาชาดไทย เป็นเข็มกลัดทองลงยา หรือเงินกะไหล่ทองลงยา มีอักษรพระบรมนามาภิไธยย่อ จ.ป.ร. ทับบนรูปกาชาดวางอยู่กลาง

               พ.ศ.๒๕๐๒     พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้ตรา "พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๐๒" เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม "พระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พระพุทธศักราช ๒๔๖๑" และให้มีเหรียญ กาชาดสมนาคุณ และกาชาดสรรเสริญ ซึ่งสภากาชาดจะได้มอบให้ผู้ประกอบคุณความดี ตามข้อบังคับของสภากาชาดไทย โดยผู้ได้รับเหรียญทั้งสอง ประดับเหรียญนี้ได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์

               เหรียญกาชาดสรรเสริญ เป็นเหรียญทองแดงกลมแบน ตรงกลางเป็นรูปเครื่องหมายกาชาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตร
               ด้านหน้า มีรูปนางเมขลาอุ้มพระชนกขึ้นจากมหาสมุทร
               ด้านหลัง ตรงกลางมีห่วงห้อยกับแพรแถบสีขาวกว้าง ๓ เซนติเมตร มีริ้วสีแดงใกล้ขอบทั้งสองข้าง ด้านหน้าแพรแถบตรงกลางมีเครื่องหมายกาชาดลงยาราชาวดี

               สำหรับบุรุษ ใช้ห้อยกับแพรแถบ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย

               สำหรับสตรี ใช้ห้อยกับแพรแถบ ผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย

 

ด้านหน้า บุรุษ

ด้านหน้า สตรี

ด้านหลัง บุรุษ

               อนึ่ง ผู้ได้รับเหรียญนี้อยู่แล้ว ถ้าประกอบคุณงามความดี และรับความสรรเสริญของสภากาชาดต่อไปอีก จะได้รับเครื่องหมายกาชาดลงยาราชาวดี สำหรับประดับบนแพรแถบอีกอันหนึ่งทุกครั้งที่ได้กระทำคุณงามความดี

การประดับ

  1. ให้ผู้ได้รับเหรียญกาชาดสรรเสริญประดับเหรียญนี้ได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  2. เหรียญนี้มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับ เมื่อผู้ได้รับวายชนม์ ให้ตกทอดแก่ทายาทเพื่อรักษาไว้เป็นที่ระลึก

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบคุณงามความดีตามข้อบังคับของสภากาชาดไทย ที่สมควรได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ

ผู้ที่นับว่าต้องด้วยลักษณะอันสมควรที่จะได้รับเหรียญกาชาดสรรเสริญเป็นเครื่องหมายสรรเสริญของกาชาด ได้แก่

  1. ผู้ที่ได้ช่วยเหลือผู้ซึ่งตกอยู่ในเขตอันตรายถึงอาจเสียชีวิตได้ ให้รอดพ้นอันตรายด้วยความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง มิได้เห็นแก่สินจ้างรางวัล และมิได้นำพาต่อความยาก หรืออันตรายอันพึงมีแก่ตนได้ แม้ไม่ถึงกับเอาชีวิตเข้าแรก ก็อยู่ในลักษณะที่จะรับเหรียญนี้ได้ ผู้ที่ได้รับเหรียญกาชาดสรรเสริญ จะได้รับประกาศนียบัตรประกอบเหรียญที่ได้รับด้วย ถ้าผู้ใดได้รับเหรียญกาชาดสรรเสริญเป็นครั้งที่ ๒ และ ต่อๆ ไป จะได้เครื่องหมายกาชาดติดแถบเหรียญกับประกาศนียบัตรทุกครั้ง และถ้าผู้ใดช่วยชีวิตมนุษย์ ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับเหรียญกาชาดสรรเสริญ อาจได้รับประกาศนียบัตรชมก็ได้
  2. ผู้ซึ่งมีความเมตตากรุณาแก่เพื่อนมนุษย์ เป็นต้นว่า ตั้งโรงรับเลี้ยงรักษาผู้กำพร้าอนาถา โดยมิได้คิดเอาประโยชน์ส่วนตัว หรือ ได้ทำประโยชน์ยิ่งในยามเกิดวิบัติต่างๆ เช่น ทุพภิกขภัย และโรคภัยไข้เจ็บชุกชุมที่มีขึ้นเป็นครั้งคราว ซึ่งผู้นั้นได้บริจาคทรัพย์ของตน ช่วยเหลือเลี้ยงรักษาด้วยน้ำใจกรุณาเป็นที่ตั้ง
  3. ผู้ที่ได้ทำการให้แก่สภากาชาดไทย ตามหน้าที่ของสภากาชาดภายในเขตกระสุนปืนของข้าศึก ในเวลาสงครามหรือจลาจล
  4. ผู้ที่ทำการให้แก่สภากาชาดไทย ตามหน้าที่ของสภากาชาดแต่แรกเวลาเกิดสงครามหรือการจลาจล หรือในเวลาที่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดชุกชุม โดยไม่คิดประโยชน์ตอบแทนจากสภากาชาดจนถึงเวลาเหตุนั้นสงบเรียนร้อย และได้ผลดีเป็นที่พอใจของกรรมการ
  5. ผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในสภากาชาดไทย และได้ทำการมาแล้วกอปรด้วยความดีความชอบเป็นเวลานานถึง ๑๕ ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ได้เข้ารับตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด ในกิจการของสภากาชาด
  6. ชาวต่างประเทศที่ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีแก่สภากาชาดไทย หรือได้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ โดยมิได้คิดเอาประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่เห็นเป็นกรณีพิเศษสมควรจะยกย่องสนองคุณ

               อนึ่ง ความชอบที่กล่าวใน ๑ และ ๒ แห่งข้อนี้ เฉพาะต้องกระทำโดยมิใช่เพื่อความจำเป็นในตำแหน่งหน้าที่ ในเวลาปกติของผู้ทำนั้น จึงจะนับว่าเป็นผู้สมควรได้รับเหรียญกาชาดสรรเสริญนี้