เหรียญลูกเสือสดุดี

เหรียญพิทักษ์เสรีชน

เหรียญราชการชายแดน

เหรียญกาชาดสมนาคุณ

เหรียญกาชาดสรรเสริญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ

 

   เหรียญราชการชายแดน
The Border Service Medal

          ใช้อักษรย่อว่า ช.ด. เป็นเหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเหรียญนี้ขึ้น สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้ปฏิบัติราชการชายแดนเป็นพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร โดยมีการตรา "พระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. ๒๔๙๗" ขึ้น ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๗

เหรียญราชการชายแดน มีลักษณะเป็นเหรียญรูปกลม ทำด้วยโลหะสีทอง

ด้านหน้า

มีพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กำลังทรงทำยุทธหัตถีกับราชศัตรู

ด้านหลัง

มีอักษรจารึกว่า "เราปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกียรติศักดิ์ไทย"

การพระราชทาน

          สำหรับพระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และผู้กระทำหน้าที่อย่างทหาร หรือ ตำรวจ ซึ่งเจ้ากระทรวง หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้ากระทรวง หรือหน่วยทหาร หรือตำรวจ สั่งให้ปฏิบัติราชการชายแดนเป็นพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันราชอาณาจักร และได้ปฏิบัติสมความมุ่งหมายของทางราชการ ทั้งได้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอันดี

การประดับเหรียญราชการชายแดน